Przeglądaj kategorie

Główna

Left Banner

Załącznik nr 2

do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat:

Brasa Magdalena Gardulska

adres: ul. Wielkopolska 4a1, 58-540 Karpacz

telefon: 735 299 788

e-mail:marketing@polskie-swiece.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*) umowy dostawy następujących towarów (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

…………………………………………………………………………………………

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

– Data

 

…………………………………………………………………………………………

 

Ponadto podaję numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy

 

………………………………………………………………………………………….

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.